drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Üzletrész átruházása kft.-ben

Kft. esetén a törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása, az üzletrész pedig a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész forgalomképes, ingyenesen és ellenérték fejében is át lehet ruházni másra. Cikkemben összegyűjtöttem az üzletrész átruházásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 12. 29.

Mi az az üzletrész?

Az üzletrész korlátolt felelősségű társaságban (kft.) a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik, azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.

Az üzletrész tagok közötti és kívülálló személyre történő átruházása

Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. Az átruházás történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében.

Az üzletrészt kívülálló személyre főszabály szerint akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben szolgáltatta.

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosultHa a tag az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül, a társaság/a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni.

Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet pert indítani.

Ha a társasági szerződés az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köti, a beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni.

Az üzletrész átruházásának szabályai

Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni, az üzletrész átruházása azonban a társasági szerződés módosítását nem igényli.

A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az üzletrész átruházásának joghatásai

Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak bejelentéstől hatályos: az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a nyilvántartásba vételtől függetlenül a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó kötelezettségek.

Az üzletrész öröklése

A tag halála esetén örököse az örökösi minőség igazolása mellett kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését.

Az ügyvezető megtagadhatja az örökös bejegyzését, ha a társasági szerződés által erre feljogosított személyek az üzletrész magukhoz váltásáról az örökös bejegyzési kérelmének hatályossá válásától számított 30 napos határidőn belül nyilatkoznak, és az üzletrész forgalmi értékét az örökösnek kifizetik.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.