drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Termőföld eladás és vásárlás

Mi minősül termőföldnek? Mi az a földszerzési maximum? Hogyan zajlik egy termőföld adásvétel? Olvassa el cikkemet és választ kaphat a föld adásvétel során leggyakrabban felmerülő kérdésekre!

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 08. 17.

Mi minősül termőföldnek?

A Földforgalmi törvény alapján termőföld a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.

A legegyszerűbben a tulajdoni lapról tudjuk kideríteni, hogy a kiszemelt ingatlan termőföld-e. Ha a tulajdoni lap I. részén az ingatlan megnevezése kert, szőlő stb., akkor termőfölddel van dolgunk.

Ki vehet földet?

A termőföld tulajdonjogát magánszemélyként csak belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt, kivételt képez ez alól, ha a tulajdonjogot átruházó személy a közeli hozzátartozója.

A földműves a föld tulajdonjogát - a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával - 300 hektár mértékig szerezheti meg (földszerzési maximum).

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

Kötelező nyilatkozatok a termőföld adásvételi szerződésben

A termőföld adásvételi szerződésben a vevőnek számos nyilatkozatot kell tennie:

  • vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, továbbá vállalnia kell, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja,
  • nyilatkoznia kell arról, hogy nincs földhasználati díjtartozása,
  • nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben a szerzést megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

A termőföld adásvételi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett okiratba szükséges foglalni és fontos, hogy a szerződés egy példányának úgynevezett biztonsági okmányon („zöld papír”) kell készülnie.

Elővásárlási jog termőföld adásvétel esetén

A Földforgalmi törvény számos személynek biztosít meghatározott sorrendben elővásárlási jogot, így például elővásárlási jog illeti meg az államot, a helyben lakó földművest, kert/szőlő eladása esetén azt a helyben lakó földművest, aki számára a tulajdonszerzés célja kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása stb.

Nem áll fenn viszont elővásárlási jog például a közeli hozzátartozók közötti adásvétel vagy a tulajdonostársak közötti, a közös tulajdon megszüntetését eredményező adásvétel esetén.

Az elővásárlásra jogosultak úgy szereznek tudomást az adásvételről, hogy az adásvételi szerződést a szerződéskötést követő 8 napon belül be kell nyújtani a terület fekvése szerint illetékes jegyzőhöz, aki a szerződést a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti.

Termőföld adásvétel hatósági jóváhagyása

A 60 napos határidő lejárta után a jegyző az adásvételi szerződést megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek (földhivatalnak) jóváhagyás céljából.

A helyi földbizottság állást foglal arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e a birtokviszonyok átláthatóságára, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítésére, a mezőgazdaságban a generációváltás elősegítésére stb. vonatkozó általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek. Ennek során figyelembe veszi például, hogy a vételár arányban áll-e a föld forgalmi értékével vagy, hogy a vevő és közeli hozzátartozói tulajdonában, használatában a föld fekvése szerinti településen, vagy annak közigazgatási határától számított 20 km-es körzetén belül hány darab, mekkora térmértékű, művelési ágú és aranykorona értékű föld található és azok hol helyezkednek el.

Ha a folyamat eredményeképp a mezőgazdasági igazgatási szerv megadja a jóváhagyást, akkor záradékot vezet az adásvételi szerződésre, amely alapján bejegyzésre kerülhet a vevő tulajdonjoga. Jó tudni, hogy az egész procedúra általában 6 hónapot vesz igénybe a szerződéskötéstől számítva!

Amennyiben termőföld adásvételi szerződést szeretne kötni, keressen bizalommal!