drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Szankciók a munkavállaló kötelezettségszegése esetén

A munkaviszony fennállása alatt a munkáltató és a munkavállaló is köteles alapvető kötelezettségeinek eleget tenni. Ha a munkavállaló megszegi ezeket, akkor a munkáltató vele szemben hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazhat. Cikkemben összegyűjtöttem a leggyakrabban alkalmazott szankciókat és az intézkedésre vonatkozó eljárási szabályokat.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 01. 19.

A munkavállaló alapvető kötelezettségei

A munkavállaló köteles

 • a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
 • munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni,
 • munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,
 • a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,
 • munkatársaival együttműködni.

Tipikus munkavállalói kötelezettségszegések

 • késés,
 • munkahelyről történő engedély nélküli eltávozás,
 • alkoholfogyasztás munkaidőben,
 • munkáltató jogszerű utasításának megtagadása,
 • munkavégzésre/munkavédelemre vonatkozó előírás megszegése.

Hátrányos jogkövetkezmények

A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes (szándékos vagy gondatlan) megszegése esetére kollektív szerződés vagy munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményt állapíthat meg.

Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyiségi jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbére összegét.

Figyelmeztetés

Ha a munkáltató nem áll kollektív szerződés hatálya alatt, akkor a munkaszerződésben szükséges rögzíteni az esetlegesen alkalmazható hátrányos jogkövetkezményeket. Amennyiben sem munkaszerződés, sem kollektív szerződés nem tartalmaz ilyen rendelkezést, úgy a munkáltató csak szóbeli/írásbeli figyelmeztetésben részesítheti a munkavállalót. A figyelmeztetésnek nincs jogi következménye, csupán a munkavállaló munkavégzésével, magatartásával kapcsolatban ad negatív visszajelzést.

Kollektív szerződésben alkalmazott tipikus szankciók

 • megrovás,
 • más munkakörbe vagy más munkavégzési helyre történő ideiglenes áthelyezés,
 • munkabért érintő vagyoni hátrány,
 • kizárás juttatásból/kedvezményből (pl. prémium, többletszabadság),
 • előmenetelben visszavetés stb.

Munkaviszony megszüntetése

Kötelezettségszegés esetén a munkáltató felmondással vagy azonnali hatályú felmondással is élhet. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

A munkáltató azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg a munkaviszonyt, ha a dolgozó a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A felmondás szabályairól korábbi cikkemben olvashat bővebben: Kirúgtak a munkahelyemről, mit tehetek?

Eljárási szabályok

A munkáltatónak a munkavállaló kötelezettségszegésének tudomására jutásától számított 15 napon belül, legfeljebb azonban a kötelezettségszegés bekövetkeztétől számított egy éven belül van lehetősége a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására.

A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell. A hátrányos jogkövetkezménnyel szemben a munkavállaló bírósághoz fordulhat. A keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül kell előterjesztenie. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van, azaz a munkáltatói intézkedést a jogerős ítéletig nem lehet végrehajtani.

Mentesítés a munkavégzés alól

A munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb 30 napos időtartamra mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ez idő alatt a munkavállaló nem köteles munkát végezni, de távolléti díja megilleti.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.