drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Munkajogi megállapodások

Mit kell tudni a versenytilalmi megállapodásról? Mik a tanulmányi szerződésre vonatkozó legfontosabb szabályok? Olvassa el cikkemet és ismerjen meg hasznos jogi információkat ezen munkajogi megállapodásokkal kapcsolatban!

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 06. 30.

A versenytilalmi megállapodás

A felek megállapodása alapján a munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő 2 évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, ezért cserébe a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet.

Az ellenérték összegének meghatározásánál különösen arra kell tekintettel lenni, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót (elsősorban képzettségére és gyakorlatára tekintettel) újabb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésében. Az ellenérték nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada és az ellenérték csak pénzbeli lehet.

Az ellenértéket a munkáltató a munkaviszony megszűnésekor egyösszegben vagy a munkaviszony fennállása alatt a munkabérrel együtt, havonta, elkülönítetten fizeti. Fontos, hogy az alapbér más címén járó juttatást nem foglalhat magában, azaz az alapbér nem tekinthető úgy, minta magában foglalná a versenytilalmi megállapodás ellenértékét is.

A versenytilalmi megállapodást írásba kell foglalni. A versenytilalmi megállapodás lényege, hogy a munkaviszony megszűnését követően a munkavállaló adott ideig nem helyezkedhet el olyan munkakörben, amellyel a munkáltatónak versenyhátrányt okozhat.

A megállapodás megtilthatja a munkáltató versenytársánál történő elhelyezkedést, egyéni vagy társas vállalkozás alapítását, vagy a munkáltató munkavállalóinak "elcsábítását".

A megállapodásban célszerű pontosan meghatározni a tiltott munkavállalói tevékenységi kört, a szakterületet, és azt, hogy a tilalom konkrétan mely földrajzi helyre vonatkozik. A tiltott tevékenységi körnek megfelelően körülírtnak kell lennie ahhoz, hogy a munkáltató gazdasági érdekeit védje, de nem korlátozhatja a munkavállaló megélhetését és általában a tisztességes versenyt.

A versenytilalmi megállapodást és a munkavállaló titoktartási kötelezettségét el kell határolni egymástól. A munkavállaló a munkáltató gazdasági érdekeit a munkaviszony megszűnését követően csak kifejezett megállapodás és díjazás ellenében köteles figyelembe venni. Az üzleti titkot viszont a munkavállaló a munkaviszony fennállásától függetlenül köteles megőrizni és ezért ellenértékre nem tarthat igényt.

A munkavállaló a versenytilalmi megállapodástól elállhat, ha munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással szünteti meg.

A tanulmányi szerződés

A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn keresztül (maximum 5 évig) munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

A támogatás lehet sokféle: tandíj, vizsgadíj részbeni vagy teljes átvállalása, fizetett felkészülési idő biztosítása stb.

Fontos, hogy a munkáltatónál letöltendő időszak számítása során nem vehető figyelembe a tanulmányi szerződés megkötésétől a tanulmányok befejezéséig tartó időszak, tehát csak a képzettség megszerzése után „ketyeg az óra”.

Nem köthető tanulmányi szerződés munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására (pl. általános iskolai tanulmányok folytatása esetén tanulmányi szerződés nélkül is mentesül a munkavégzés alól a munkavállaló), vagy, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót.

Ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el (pl. nem biztosítja a szerződés szerinti fizetett felkészülési időt), a munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól. Ha a munkavállaló szegi meg a tanulmányi szerződésben foglaltakat (pl. a meghatározott képzettséget nem szerzi meg az előírt időtartam alatt), a munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást visszakövetelheti. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt a munkaviszony megszüntetésre kerül.

A tanulmányi szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Ha a munkavállaló szünteti meg azonnali hatályú felmondással a tanulmányi szerződést, akkor a munkáltató a nyújtott támogatást - arányos mértékben - visszakövetelheti. Amennyiben a munkáltató szünteti meg a szerződést azonnali hatályú felmondással, a korábban nyújtott támogatás nem jár vissza.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.