drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Mit kell tudni a haszonélvezeti jogról?

A haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog az "erősebb"? Hogyan keletkezik és szűnik meg a haszonélvezet? Eladhatja-e a tulajdonos a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanát? Meddig állhat fenn a haszonélvezet természetes személy vagy jogi személy esetén? Mik a haszonélvező jogai és kötelezettségei? Olvassa el cikkemet és választ kaphat ezekre a kérdésekre!

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 06. 01.

A haszonélvezeti jog tartalma

A haszonélvező a más személy tulajdonában álló dolgot (ingatlant) birtokolhatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. A tulajdonjogtól egyetlen dolog különbözteti meg a haszonélvezeti jogot: a haszonélvezőt nem illeti meg a rendelkezés joga (pl. nem adhatja el vagy terhelheti meg az ingatlant).

A haszonélvezet keletkezése

A haszonélvezeti jog szerződéssel vagy jogszabály rendelkezése folytán (pl. özvegyi jog) jöhet létre. A haszonélvezeti jog alapítása szerződés útján történhet ellenérték fejében vagy ingyenesen is. Ingatlan esetén a haszonélvezeti jogot be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, ingó esetén csupán a birtokátruházás szükséges (pl. gépkocsi kulcsának átadása).

Átruházható-e a haszonélvezeti jog?

A haszonélvező a haszonélvezeti jogot nem ruházhatja át (pl. haszonélvezeti jog nem lehet öröklés tárgya), de a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát átengedheti másnak.

Ellenérték fejében azonban csak akkor engedheti át a haszonélvezeti jog gyakorlását másnak a haszonélvező, ha a tulajdonos a dolog használatára, hasznosítására vagy a dolog hasznainak szedésére nem tart igényt azonos feltételek mellett. Például, ha a haszonélvező havi 100.000,-Ft-ért bérbe kívánja adni a lakást és a tulajdonos hajlandó ezt az összeget megfizetni, akkor neki kell kiadni a lakást, amennyiben viszont a tulajdonos nem él a lehetőséggel, akkor a haszonélvező jogosult másnak bérbe adni a lakást és az így befolyt bérleti díj őt illeti meg.

A haszonélvezeti jog vagy a tulajdonjog az "erősebb"?

A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a haszonélvező e jogokkal nem él. Erre szokták mondani köznapi nyelven, hogy a haszonélvezeti jog „erősebb” a tulajdonjognál.

Meddig állhat fenn a haszonélvezeti jog?

Haszonélvezeti jog természetes személyt legfeljebb a haláláig illethet meg, jogi személyt pedig legfeljebb 50 évig.

Eladhatja-e a tulajdonos a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanát?

A haszonélvezeti jog az ingatlan tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad. A tulajdonos tehát dönthet úgy, hogy a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant eladja, azonban a sikeresebb eladás érdekében sokkal jellemzőbb, hogy az eladással egyidejűleg a haszonélvező akár ingyenesen, akár ellenérték fejében lemond a haszonélvezeti jogáról.

Mik a haszonélvező kötelezettségei? Ki viseli a költségeket?

Az ingatlannal kapcsolatos terheket - a rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével - a haszonélvező viseli és a haszonélvezőt terhelik az ingatlan használatával kapcsolatos kötelezettségek is (pl. közüzemi számlák megfizetése).

A tulajdonosnak ellenőrzési joga van, például jogosult megtekinteni, hogy a haszonélvező rendeltetésszerűen használja-e az ingatlant. Ha a haszonélvező például rongálja az ingatlant vagy közüzemi tartozást halmoz fel, akkor a tulajdonos biztosítékot követelhet, amely fedezetet nyújt számára. Ha a haszonélvező nem ad biztosítékot, akkor a tulajdonos bírósághoz fordulhat a haszonélvezeti jog gyakorlásának felfüggesztése érdekében.

A haszonélvezeti jog megszűnése

A haszonélvezet megszűnik a határozott időtartam lejártával, a jogosult halálával (jogi személy esetén a jogutód nélküli megszűnésével), továbbá, ha a haszonélvező szerzi meg a dolog tulajdonjogát.

Ha a haszonélvezet tárgya elpusztul (pl. gépkocsi totálkáros lesz), a tulajdonos nem köteles azt helyreállítani. Ez esetben a haszonélvezeti jog ugyancsak megszűnik.

A haszonélvezeti jogról a haszonélvező egyoldalúan (a tulajdonos hozzájárulása nélkül) lemondhat.

Ingatlanoknál a haszonélvezeti jog megszűnése esetén szükséges a haszonélvezeti jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törlése is.

A haszonélvezet megszűnésekor a haszonélvező köteles a dolgot a tulajdonosnak visszaadni. A rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést a haszonélvező nem köteles megtéríteni.

Amennyiben haszonélvezeti jogot alapítana vagy haszonélvezeti jogot szeretne töröltetni az ingatlan-nyilvántartásból, keressen bizalommal!