drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Ingatlan vásárlás árverésen

Ma már a végrehajtási eljárás során árverésre kínált ingatlanokra kizárólag elektronikus úton lehet licitálni. Cikkemben összegyűjtöttem az árverés útján történő ingatlanvásárlásra vonatkozó legfőbb tudnivalókat a licitálástól az ingatlan birtokbavételéig.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 03. 30.

Részvétel ingatlan árverésen

A végrehajtási eljárás során lefoglalt és árverésre hirdetett ingatlanokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett arveres.mbvk.hu/arverezok honlapon lehet megtalálni.

A kiszemelt ingatlanra vételi ajánlatot a vételi ajánlattétel időtartama alatt, elektronikus úton az Elektronikus Árverési Rendszerben lehet tenni. Az árverező vételi ajánlatát nem vonhatja vissza.

Az ajánlattétel megtételéhez szükséges az ajánlatot tenni kívánó személy Árverezők Elektronikus Nyilvántartásába történő regisztrációja. A nyilvántartásba történő regisztráció bármely önálló bírósági végrehajtónál személyes megjelenés mellett kérelmezhető.

Az Elektronikus Árverési Rendszerbe árverezőként történő belépésre az Árverezők Elektronikus Nyilvántartásába bejegyzett felhasználó jogosult aktivált felhasználói nevének és jelszavának megadásával. Az árverést lefolytató végrehajtó az árverező kérelmére aktiválja a felhasználói nevet és jelszót, ha a becsérték 10%-ának megfelelő árverési előleget a végrehajtónál letétbe helyezték, vagy azt átutalták és az összeget a végrehajtói letéti számlán jóváírták, továbbá ha teljesülnek az árverésen való részvétel egyéb jogszabályi feltételei.

Árverési hirdetmény

Az ingatlant főszabály szerint beköltözhető állapotban kell árverezni, kivéve néhány, a törvényben felsorolt esetet például, ha az ingatlanban haszonélvező vagy bérlő lakik. Ebben az esetben az ingatlant lakottan kell árverezni.

Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tűzi ki, és ebben feltünteti többek között az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait, az ingatlan lakott vagy beköltözhető állapotban történő értékesítését, az ingatlan kikiáltási árát, az árverési előleg összegét, az árverés kezdő és befejező időpontját, az ingatlan megtekintésének időpontját stb.

Az árverési hirdetményt ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtábláján, az ingatlan fekvése szerinti polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az ingatlanügyi hatóság hirdetőtábláján.

Az ingatlan kikiáltási ára a becsérték összege. A végrehajtó az ingatlan értékesítése előtt a 6 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt is figyelembe véve vagy - bármelyik fél erre irányuló kérelmére - igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján megállapítja az ingatlan becsértékét mind a beköltözhető, mind pedig a lakott állapotban történő értékesítés esetére

Sikeres árverés

Az árverésről a végrehajtó árverési jegyzőkönyvet készít. A végrehajtó az árverés befejezését követő 8 napon belül felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési jegyzőkönyv aláírása céljából a végrehajtó irodájában a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül jelenjen meg.

Az árverési vevő köteles a teljes vételárat az árverési jegyzőkönyv aláírásának napjától számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára. A végrehajtó a vételár megfizetésére legfeljebb 2 hónapig terjedő halasztást adhat, ha ezt a vételár nagyobb összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi.

Ha az árverési vevő az árverési jegyzőkönyv aláírását vagy a teljes vételár határidőben történő megfizetését elmulasztja, előlegét elveszti.

Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó megküldi az árverési jegyzőkönyv másolatát az ingatlanügyi hatóság részére az árverési vevő tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése végett.

Az ingatlan birtokba adása

Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az árverési vevőnek.

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek főszabály szerint az árveréstől számított 30. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni.

A végrehajtást foganatosító bíróság az adósnak a - becsérték közlésének kézhezvételétől számított 15 napon belül előterjesztett - kérelmére az ingatlan elhagyására egyszeri halasztást adhat, ha az ingatlan az adós egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt és az adós az elhelyezését ideiglenesen sem tudja biztosítani. A halasztás időtartama legfeljebb az árverés időpontjától számított 6 hónapig terjedhet.

Ha a kiköltözésre határidőben nem került sor, az árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan birtokba adását. A végrehajtó köteles tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan birtokba adására irányuló kérelmet terjesztett elő. A végrehajtó az árverési vevő kérelmére - szükség esetén rendőrség közreműködésével - akkor intézkedik az ingatlan birtokba adása iránt, ha a jegyző részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.