drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Elállási jog internetes vásárlás esetén

Online vásárlás esetén a fogyasztót 14 napon belül elállási jog illeti meg. Cikkemből kiderül, hogy mit kell tudni az elállási nyilatkozattal kapcsolatban, milyen határidő vonatkozik a termék visszaküldésére és a pénzvisszatérítésre, továbbá azt is megtudhatja, hogy milyen kivételek vannak az indokolás nélküli elállás alól.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 08. 03.

Elállási jog 14 napon belül

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés (pl. online vagy telefonos vásárlás) esetén a fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Tehát, ha cégként vagy egyéni vállalkozóként vásárolunk, akkor nem minősülünk fogyasztónak. Fogyasztói szerződés csak vállalkozás és magánszemély között jöhet létre.

Az elállási jogát a fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja, tehát nem feltétlenül kell megvárni, hogy a termék megérkezzen, ha időközben meggondoltuk magunkat és szeretnénk elállni a vásárlástól.

Elállási nyilatkozat

A fogyasztó elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal (akár írásbeli, akár szóbeli) is gyakorolhatja. A vállalkozás az internetes honlapján is biztosíthatja az elállási jog gyakorlását.

Az elállási jog határidőben érvényesített, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi.

Fontos! A vállalkozás köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről. Ha ennek nem tesz eleget, akkor a 14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a tájékoztatás a 14 napos elállási határidő után történik meg, akkor az elállási határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.

A termék árának visszatérítése

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. kiszállítási díj) is.

A vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A vállalkozás mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldése

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét maga viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Mikor nem lehet elállni a vásárlástól?

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát például a következő termékek/szolgáltatások esetében (a felsorolás nem teljeskörű):

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. saját fényképes póló, méretre szabott öltöny),
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a felbontás után nem küldhető vissza pl. fehérnemű, borotva,
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével,
  • szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (pl. repülőjegy, koncertjegy, szállodafoglalás, autóbérlés).

Szavatossággal, jótállással kapcsolatban további információkat olvashat korábbi cikkemben: Garancia/jótállás 2021-től

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.