drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony

2021. március 1-jétől az egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át. Cikkemben összegyűjtöttem az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó legfontosabb munkajogi tudnivalókat, rendelkezéseket.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 10. 20.

Átmeneti rendelkezések

A közalkalmazotti jogviszony 2021. március 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át.

A jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról az érintettet írásban tájékoztatni kell. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést 2021. február 28-ig kell megkötni azzal, hogy azt 2021. március 1. napjától kell alkalmazni.

Egészségügyi szolgálati jogviszony olyan büntetlen előéletű és cselekvőképes személlyel létesíthető, aki megfelel az egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és aki nem áll kamarai kizárás, etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt.

Próbaidő

Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor 3 három hónap próbaidő kikötése kötelező. Ennél hosszabb próbaidő is kiköthető, de az nem haladhatja meg a 4 hónapot.

Nem kell próbaidőt kikötni

  • áthelyezés esetén,
  • a meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű egészségügyi szolgálati munkaszerződésben, és
  • az azonos felek között létrejövő egészségügyi szolgálati munkaszerződésben.

Összeférhetetlenség

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt (ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is) – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató székhelyén/telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire az egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében – sürgős szükség esetét kivéve – nem nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.

Minősítés

Az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkateljesítményét a munkáltató írásban értékeli (minősítés). Az orvos, fogorvos, gyógyszerész stb. minősítését évente legalább egyszer el kell végezni.

A minősítés alapján az illetmény az adott fizetési fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal növelhető. A minősítés tárgyában az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az orvos, fogorvos, gyógyszerész bértáblája (Ft/hó, bruttó)

2021. január 1. – 2021. december 31.

orvosi-bértábla

2022. január 1. – 2022. december 31.

orvosi-bértábla

2023. január 1-től

orvosi-bértábla

Szolgálati elismerés

A szolgálati elismerés

  • 25 év jogviszony esetén kéthavi,
  • 30 év jogviszony esetén háromhavi,
  • 40 év jogviszony esetén öthavi

illetménynek megfelelő összeg.

Kirendelés

Egészségügyi közfeladat ellátása érdekében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy határozott időre kirendelhető egy másik – ugyanazon fenntartóhoz tartozó – egészségügyi szolgáltatóhoz.

A kirendelés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kirendelés ugyanarra a feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt legalább 10 munkanappal korábban írásban kell tájékoztatni a kirendelés elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.