drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Általános szerződési feltételek

ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) irányadók a Markó-Lévai Szófia Zsuzsanna ügyvéd (a továbbiakban: Ügyvéd) részére adott ügyvédi megbízás teljesítésére, amennyiben a Megbízó és az Ügyvéd külön ügyvédi megbízási szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek.

 

AZ ÜGYVÉD AZONOSÍTÓ ADATAI

 

AZ ÁSZF HATÁLYA

 1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek az Ügyvéd és a Megbízó közötti minden szerződéses kapcsolatra amelynek keretében az Ügyvéd tevékenységi körébe tartozó szolgáltatást nyújt a megbízás alapján. Az ügyvédi megbízás tárgya lehet:
 1. Amennyiben az ÁSZF rendelkezései és a Megbízóval kötött megbízás más feltétele egymástól eltér, az utóbbi tekintendő irányadónak.
 2. Az Ügyvéd biztosítja, hogy a Megbízó az ÁSZF tartalmát megismerje. Ennek érdekében a megbízási szerződés megkötésekor az Ügyvéd a hatályos ÁSZF tartalmát okirati formában a Megbízónak átadja, vagy részére elektronikus dokumentumként megküldi vagy a Megbízó részére egyéb módon elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
 3. A megbízási szerződés aláírásával vagy okiratszerkesztésre vonatkozó megbízás esetén az okirat aláírásával a Megbízó igazolja, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta. Ugyanilyen hatálya van az ÁSZF-et tartalmazó elektronikus dokumentumnak a Megbízó e-mail címére történő elküldésének, amennyiben a Megbízó annak tartalmát az elküldéstől számított 8 napon belül nem kifogásolta.
 4. A hatályos ÁSZF-et az Ügyvéd a honlapján közzéteszi.

 

A MEGBÍZÁS

 1. Az ügyvédi megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása az Ügyvédet terheli. A megbízásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 2. Az Ügyvéd nem köteles a Megbízó által felkínált megbízást elfogadni, ezen döntését nem köteles megindokolni.
 3. Az Ügyvéd az ügyet a Megbízó tényelőadásainak megfelelően, annak figyelembevételével látja el. A Megbízó felel az általa szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért.
 4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy minden ügyben és a jogi tanácsadás során is számolnia kell az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezéssel, a bizonyítékok eltérő hatósági, bírósági értékelésével, mérlegelésével és az eltérő jogalkalmazás kockázatával. Az Ügyvéd szakmai álláspontjától eltérő jogalkalmazás kockázatát – az egységes gyakorlat hiányából, a hivatalos eljárások elhúzódásából, kiszámíthatatlanságából eredő kockázatokat is – a Megbízó vállalja.
 5. Az ügyvédi megbízás teljesítésére irányuló eljárást, a szükséges intézkedéseket, a bizonyítékok felhasználását és a beadványok benyújtását, illetve ezeknek a tartalmát, sorrendjét és esedékességét az Ügyvéd határozza meg. A Megbízó a megbízás tárgyában önálló intézkedést, egyezséget csak az Ügyvéd jóváhagyásával kezdeményezhet. A Megbízó vállalja, hogy a megbízás időtartama alatt mást nem bíz meg az ügyletben történő közreműködésre.
 6. Az ügyvédi szolgáltatások teljesítési helye – az ügyvédi megbízástól függően a hatóságok, bíróságok, harmadik személyek előtti eljárást kivéve – az Ügyvéd irodája. Az Ügyvéd a Megbízó székhelyén, telephelyén, lakóhelyén rendszeres megjelenésre, szolgáltatásra nem köteles, ilyen eseti eljárásért külön díjat számíthat fel.
 7. Az Ügyvéd a megbízást helyettes ügyvédje vagy akár más ügyvédi iroda, ügyvéd közreműködésével is teljesítheti, kivéve, ha ezt a Megbízó az egyedi megbízási szerződésben kifejezetten kizárta. A Megbízott a helyettes ügyvéd munkájáért úgy felel, mintha személyesen járna el.

 

MEGHATALMAZÁS

 1. Ha az ügyvédi tevékenység gyakorlásához a Megbízó képviselete szükséges, a képviseleti jog létesítéséről meghatalmazást kell kiállítani az Ügyvéd részére. A képviseletre vonatkozó meghatalmazást írásba kell foglalni, amelynek tartalmaznia kell az Ügyvéd elfogadó nyilatkozatát is.
 2. A meghatalmazás feljogosítja az Ügyvédet képviselet ellátására a Megbízót megillető pénznek vagy dolognak, valamint az eljárási költségeknek az átvétele vonatkozásában is.  A Megbízó részére történő pénz, vagy vagyontárgy átvételéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
 3. A meghatalmazás a Megbízó döntése alapján bármikor korlátozható, illetve visszavonható. A meghatalmazás alapjául szolgáló megbízási szerződés megszűnése a meghatalmazást is megszünteti.

 

OKIRATI ELLENJEGYZÉS

 1. Az Ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját közreműködésével jött létre. Az okirat ellenjegyzése során az Ügyvéd az Üttv.-ben szabályozottak szerint köteles a jognyilatkozatot tevő fél, illetve meghatalmazottja azonosítására és személyazonosságának ellenőrzésére.
 2. Az Ügyvéd köteles a közreműködést megtagadni, ha

 

IRATOK ÁTVÉTELE

 1. Az Ügyvéd a Megbízótól átvett iratok átvételéről a Megbízó kérésére elismervényt ad. Az iratokat a megbízás teljesítése, illetőleg felmondása után az Ügyvéd a megbízó kérésére köteles kiadni.
 2. Az Ügyvéd nem köteles kiadni a megbízással kapcsolatos fogalmazványait, a Megbízó utasításait tartalmazó iratokat, az ügyben hozzá intézett leveleket, a Megbízó érdekében teljesített fizetésekről szóló nyugtákat és az eljárása szabályszerűségének elbírálásához szükséges más iratokat; a megbízó kérésére az ilyen iratokról – a fogalmazványokat kivéve – másolatot köteles kiadni.
 3. Az Ügyvéd nem tagadhatja meg az iratok kiadására vonatkozó kérést megbízási díj és költségtérítés meg nem fizetése miatt.

 

A LETÉTKEZELÉS SZABÁLYAI

 1. Az Ügyvéd az ügyvédi letétet
 1. A letéti szerződést írásba kell foglalni.
 2. Az Ügyvéd a letétet a letét céljától eltérően nem használhatja, azt nem hasznosíthatja, továbbá azt más személy birtokába vagy őrizetébe az Üttv. eltérő rendelkezése hiányában nem adhatja. Az ügyvéd a letett pénzt lekötheti.
 3. A letétkezelésre a Magyar Ügyvédi Kamara letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól szóló 7/2018. (III. 26.) MÜK szabályzata irányadó.

 

A MEGBÍZÓ JOGAI

 1. A Megbízó az ügy állásáról és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyében az előre egyeztetett időpontban konzultációt kérhet.
 2. Az Ügyvéd nem vállalhat el olyan megbízást, amely Megbízójának érdekeivel ellentétes. Az Ügyvéd nem vállalhat el olyan megbízást, amellyel összeütközésbe kerülne korábbi ügyfelével szemben vállalt kötelezettségével, kivéve, ha a korábbi és az új ügy között nincs összefüggés, vagy ha a korábbi Megbízója ehhez írásban hozzájárult.
 3. A Megbízó a megbízási szerződést írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja.

 

ÜGYVÉDI MUNKADÍJ (MEGBÍZÁSI DÍJ)

 1. A Megbízó az Ügyvéd szolgáltatásai ellenében az alábbi feltételek szerinti díjfizetésre köteles.
 2. A Felek a megbízási díjat szabadon határozzák meg. A munkadíjra, az esetleges költségekre vagy annak egyes tételeire az egyedi Megbízási szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
 3. Az ügyvédi munkadíjba nem számít bele a Megbízó által megfizetendő, az ügy ellátásával felmerülő költség. Az ügyvédi megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket és költségeket a Megbízó fizeti, ezek előlegezésére az Ügyvéd nem köteles.
 4. Jogi tanácsadás során minden megkezdett óra egy órának számít.
 5. Az Ügyvéd – amennyiben a fizetés nem készpénzben történik – jogosult valamennyi szolgáltatását 8 (nyolc) napos fizetési határidővel számlázni. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó évi 15%-os mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
 6. Banki átutalással történő fizetés esetén a megbízási díj az Ügyvéd bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek.
 7. Az ügyvédi munkadíj kiegyenlítésének elmulasztása esetén az Ügyvéd jogosult a megbízási szerződés felmondására.
 8. Az ügyvédi megbízás gondossági és nem eredménykötelem, ezért az Ügyvéd az ügyvédi megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre.

 

ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS

 1. A jogi tanácsadásra adott megbízás kivételével a megbízási szerződés megkötése előtt az Ügyvéd elvégzi az ügyfél azonosítását. Az ügyvéd azt a természetes személyt, akit nem ismer, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétsége merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítja. A jogi személyt vagy más szervezetet az Ügyvéd a nyilvántartó hatóság nyilvántartása vagy az abból származó kivonat alapján azonosítja.
 2. A közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat ellenjegyzését megelőzően az Ügyvéd - a személyazonosság és az okmány érvényességének ellenőrzése érdekében - azonosítja a jognyilatkozatot tevő személyeket, szervezeteket, valamint az azok képviseletében eljáró személyeket. A magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakcímmel rendelkező személynek az azonosítása során az okirat ellenjegyzését megelőzően az Ügyvéd köteles a bemutatott okmányra vonatkozó központi adatszolgáltatást igényelni, kivéve, ha az adatigénylésre az érintett személy vonatkozásában 30 napon belül már sor került.

 

ADATKEZELÉS, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. A Megbízó, illetve képviselője a megbízás aláírásával az Ügyvéd részére megadja hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.
 2. Az Ügyvéd adatkezelésére, a Megbízó jogaira és kötelezettségeire az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. (Üttv.), valamint a kapcsolódó Európai Uniós rendeletek az irányadóak.
 3. Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a Megbízó megtagadja a törvényben előírt kötelező adatszolgáltatást, az Ügyvéd a megbízást visszautasíthatja.
 4. Az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, valamint a Megbízóval való kapcsolattartás.
 5. A Megbízó hozzájárulása alapján kezelhető a Megbízó telefonszáma és e-mail címe. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapul, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
 6. Az Ügyvéd a meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.
 7. Az Ügyvéd gondoskodik az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról.

 

AZ ÜGYVÉD TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

 1. Az Ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.
 2. Az Ügyvédet nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben.
 3. Az ügyvédi kamara által indított fegyelmi, vizsgálati és ellenőrzési ügyben – ha annak eredményes lefolytatása érdekében feltétlenül szükséges az ügyvédi titok körébe tartozó adat megismerése –, az ügy tárgyához kapcsolódóan az Ügyvédet az eljáró kamarai szervek és a bíróság előtt nem terheli titoktartási kötelezettség.
 4. A Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyvédet felmenti az ügyvédi titoktartási kötelezettsége alól arra az esetre, ha az ügyvédi megbízási díj vagy költség megfizetésének elmulasztása miatt az Ügyvéd kénytelen a Megbízóval szemben fizetési meghagyásos, polgári peres, bírósági végrehajtási vagy felszámolási eljárást kezdeményezni. E felmentés az Ügyvédet a jogos igényei érvényesítéséhez szükséges mértékben illeti meg.

 

AZ ÜGYVÉD FELELŐSSÉGE

 1. Az Ügyvéd a tevékenysége ellátása során polgári-, büntető- és fegyelmi felelősséggel tartozik. Az Ügyvéd a tevékenysége során okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv szerint felel, azaz köteles a tevékenysége során másnak jogellenesen és vétkesen okozott kárt megtéríteni.
 2. Az Ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik. Az Ügyvéd a kártérítési felelősségét a kötelező felelősségbiztosítása káreseményenkénti legmagasabb összegéig korlátozza, ezt meghaladóan pedig kizárja.
 3. Az Ügyvéd felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő.
 4. Az Ügyvéd a szívességi ügyintézésből eredő kártérítési felelősségét kizárja.
 5. A megbízásból eredő kártérítési követelés a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül elévül.

 

ÉRTESÍTÉSEK

 1. Az Ügyvéd a Megbízó részére szóló írásbeli értesítéseket, küldeményeket – amennyiben azokat nem személyesen veszik át – postai úton arra a címre küldi meg, amelyet a Megbízó megadott részére. Az Ügyvéd nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, az Ügyvéden kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen.
 2. Az Ügyvéd által a Megbízónak postai úton írásban küldött értesítések, közlésének időpontja az értesítés Megbízó általi kézhezvételének napja. A postai úton, az Ügyvéd által a megbízó ismert címére igazoltan megküldött értesítéseket a felek az elküldést követő ötödik (5.) munkanapon közöltnek tekintik, még ha azok „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el” vagy „nem kereste” megjelöléssel jönnek is vissza. Az elküldés időpontjának igazolásául az Ügyvéd postakönyve, feladóvevénye, vagy ezzel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is szolgálhat.
 3. Az elektronikus úton küldött iratok a felek jogviszonyában a papíralapú iratok helyettesítésére szolgálnak, azokkal mindenben egyenértékűnek minősülnek. Az Ügyvéd által elektronikus úton küldött irat közlésének időpontja az elküldés napja. A Megbízó elfogadja az Ügyvéd számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén azt bizonyítékként ismeri el, mind az elektronikus levél elküldése tényére, időpontjára, és tartalmára vonatkozóan.
 4. Az Ügyvéd jogosult úgy tekinteni, hogy a Megbízó tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a közlést követő tíz napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás.
 5. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az ügyfél-azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül köteles az Ügyvédet írásban értesíteni.

 

A MEGBÍZÁS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

 1. Az Ügyvéd a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított tizenöt nap. Az Ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.
 2. A Megbízó a megbízást írásban azonnali hatállyal felmondhatja.
 3. A megbízás a felmondáson kívül megszűnik a következő esetekben:

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A Megbízó az Ügyvéd részére adott megbízással jelen ÁSZF-et teljes terjedelmében elfogadja.
 2. Jelen ÁSZF 2022. január 01. napján lép hatályba.