drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a Dr. Markó-Lévai Szófia Zsuzsanna egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) által fenntartott, www.drmarkolevai.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül megvalósuló adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

  1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
  1. Jogszabályi háttér
  1. A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések

Időpontfoglaló alkalmazás használata

Az időpontfoglaló alkalmazás használatával az érintett a megadott adatok valóságát szavatolja. A valótlan adatszolgáltatással összefüggésben bekövetkező esetleges hátrányokért a valótlan adatszolgáltatást végző személy teljes felelősséggel tartozik.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az időpontfoglaló alkalmazáson keresztül történő időpontfoglalás csak abban az esetben valósulhat meg, ha az érintett megadja e-mail címét, nevét és telefonszámát, és az alkalmazás jelölőnégyzetének kitöltésével kifejezett hozzájárulását adja az alkalmazásban megadott adatai kezeléséhez.

A Honlap időpontfoglaló alkalmazásának használatával az érintett nyilatkozik arról, hogy betöltötte a tizenhatodik életévét. Tizenhatodik életévüket be nem töltött személyek a Honlap időpontfoglaló alkalmazását nem használhatják, minthogy az ilyen személyek adatkezeléshez való hozzájárulása törvényes képviselőjük engedélye nélkül érvénytelen, és az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni az időpontot foglaló személy életkorát, jogosultságát.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

Az adatkezelés célja:

Az érintett által kezdeményezett időpontfoglalás rögzítése, megerősítése, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart.

Kezelt adatok köre:

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma és a jogi probléma leírása.

Sütik

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Honlapon használt sütik az érintett azonosítására önmagukban nem alkalmasak, a Honlap szolgáltatásának biztosításához szükségesek, a használatuk elengedhetetlen a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A sütik elfogadása nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása).

Az adatkezelés célja:

A Honlap működésének biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

A munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Kezelt adatok köre:

A számítógép IP-címe, domain név (URL), a hozzáférés adatai, http válaszkód, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

  1. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai vonatkozásában

Amennyiben jogorvoslati igénye van, úgy fordulhat egyfelől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), másfelől az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

  1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  1. Adatfeldolgozók

A Honlap üzemeltetése érdekében az Adatkezelő a kezelt adatokat továbbíthatja a feltüntetett adatfeldolgozó felé. Az adatfeldolgozó az adatkezelő utasításai szerint végzi az adatok kezelését, és a feldolgozás során kizárólag az adatkezelő utasításai szerint járhat el. Az adatfeldolgozó érdemi döntést nem hozhat a tudomására jutott személyes adatokról. Az adatfeldolgozó nem jogosult arra, hogy saját célra adatfeldolgozást végezzen.

Adatfeldolgozó

Székhely

Tevékenység

Érintett adatok

Jogalap

BERE-NET Kft.

4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Webtárhely szolgáltatás

Név, telefonszám, email cím, üzenetek tartalma, IP cím, sütik

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043., Amerikai Egyesült Államok

Google Analytics folyamatok

IP cím

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

 A Honlap használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása. A Google Analytics a számítógépre sütiket ment a felhasználónak a Honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. A sütikkel létrehozott információk a Google szerverein tárolódnak.

A Honlap felkeresése és használata során – amennyiben az érintett számítógépének, így különösen böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik – technikai jellegű adatkezelés valósul meg, melynek keretében automatikusan rögzítésre kerülhetnek az érintett számítógépével, a Honlap felkereséséhez igénybe vett eszközével kapcsolatos adatok. Az érintett számítógépén, eszközén ilyen célból elhelyezésre kerülhetnek sütik és egyéb hasonló programok, mely folyamatokhoz az érintett a Honlap használatával hozzájárul.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a legtöbb böngészőben elérhető az ún. anonim vagy inkognitómód, amely a weboldalakat és fájlokat nem rögzíti a böngészési vagy a fiókelőzményekben.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az Infotv. szabályai irányadóak.