drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató a Dr. Markó-Lévai Szófia Zsuzsanna egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) által fenntartott, www.drmarkolevai.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül megvalósuló adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Fogalommeghatározások

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Dr. Markó-Lévai Szófia Zsuzsanna egyéni ügyvéd

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40-41.

E-mail cím: info@drmarkolevai.hu

Telefonszám: +36 30 3645 411

Tárhelyszolgáltató: BERE-NET Kft. (4611 Jéke, Táncsics u. 8.) 

Alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

Időpontfoglaló alkalmazás használata

Az időpontfoglaló alkalmazás használatával az érintett a megadott adatok valóságát szavatolja. A valótlan adatszolgáltatással összefüggésben bekövetkező esetleges hátrányokért a valótlan adatszolgáltatást végző személy teljes felelősséggel tartozik.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az időpontfoglaló alkalmazáson keresztül történő időpontfoglalás csak abban az esetben valósulhat meg, ha az érintett megadja e-mail címét, nevét és telefonszámát, és az alkalmazás jelölőnégyzetének kitöltésével kifejezett hozzájárulását adja az alkalmazásban megadott adatai kezeléséhez.

A Honlap időpontfoglaló alkalmazásának használatával az érintett nyilatkozik arról, hogy betöltötte a tizenhatodik életévét. Tizenhatodik életévüket be nem töltött személyek a Honlap időpontfoglaló alkalmazását nem használhatják, minthogy az ilyen személyek adatkezeléshez való hozzájárulása törvényes képviselőjük engedélye nélkül érvénytelen, és az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni az időpontot foglaló személy életkorát, jogosultságát.

Az adatkezelés célja

Az érintett által kezdeményezett időpontfoglalás rögzítése, megerősítése, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása.

A kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma és a jogi probléma leírása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Sütik a weboldalon

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A honlapon használt sütik az Érintett azonosítására önmagukban nem alkalmasak. A sütik a honlap szolgáltatásának biztosításához szükségesek, a használatuk elengedhetetlen a honlapon történő navigáláshoz, a honlap funkcióinak működéséhez.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.

Az Adatkezelő használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. elemző alkalmazása. A Google Analytics a számítógépre sütiket ment a felhasználónak a honlapon végzett tevékenysége elemzése érdekében. A sütikkel létrehozott információk a Google szerverein tárolódnak. A Google Analytics a következő sütiket használja: _ga (adatok tárolásának időtartama: 2 év), _gat (adatok tárolásának időtartama: 1 perc), _gid (adatok tárolásának időtartama: 24 óra).

A Honlapon lévő űrlapok esetén _csrf süti használata is történik, ami az ún. Cross-Site Request Forgery elleni védekezéshez szükséges. A süti célja, hogy más ne tudjon az érintett nevében űrlapot beküldeni.

A Honlap felkeresése és használata során – amennyiben az érintett számítógépének, így különösen böngészőjének beállításai ezt lehetővé teszik – technikai jellegű adatkezelés valósul meg, melynek keretében automatikusan rögzítésre kerülhetnek az érintett számítógépével, a Honlap felkereséséhez igénybe vett eszközével kapcsolatos adatok. Az érintett számítógépén, eszközén ilyen célból elhelyezésre kerülhetnek sütik és egyéb hasonló programok, mely folyamatokhoz az érintett a Honlap használatával hozzájárul.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a legtöbb böngészőben elérhető az ún. anonim vagy inkognitómód, amely a weboldalakat és fájlokat nem rögzíti a böngészési vagy a fiókelőzményekben.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai vonatkozásában

Jogorvoslati lehetőségek

Kérem, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a következő elérhetőségen: info@drmarkolevai.hu

Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén. 

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

Eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: info@drmarkolevai.hu

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.drmarkolevai.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az Infotv. szabályai irányadóak.