drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

A közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazotti jogviszony jellemző az egészségügyi és szociális intézményeknél vagy például az oktatás területén. Cikkemben összefoglaltam a legfontosabb tudnivalókat a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatban és a legfőbb eltéréseket a Munka Törvénykönyvétől. 

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 07. 22.

A közalkalmazotti jogviszony általában

A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott.

Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető, a jogviszony pedig határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Határozott időre közalkalmazotti jogviszony csak helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére/feladat ellátására létesíthető.

A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét.

A kinevezésben főszabály szerint 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező. Nem kell próbaidőt megállapítani például áthelyezés vagy azonos felek között újabb kinevezés esetén.

Vezetői feladatok ellátása

A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása megbízással történik. A megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. A vezetői beosztásról 2 hónapos lemondási idővel, írásban lehet lemondani.

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése lemondással, felmentéssel

A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban, indokolt lemondással akkor szüntetheti meg, ha a lemondás indoka olyan ok, amely számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna.

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt ezzel szemben a közalkalmazott lemondással bármikor megszüntetheti, a lemondási idő pedig 2 hónap.

A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

  • megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták,
  • a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség,
  • a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően,
  • a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.

A közalkalmazotti jogviszony csak különösen indokolt esetben szüntethető meg felmentéssel

  • ha a közalkalmazott házastársa, élettársa nem rendelkezik önálló, legalább a kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább 3 eltartott gyermeke van,
  • ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke 18 éves koráig,
  • ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít.

Felmentés esetén a felmentési idő legalább 60 nap, de a 8 hónapot nem haladhatja meg. A felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltöttévek után meghosszabbodik.

A felmentési idő (az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve) 30 nap, ha a felmentés oka az, hogy a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően.

A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad.

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése rendkívüli lemondással, felmentéssel

Rendkívüli lemondással vagy rendkívüli felmentéssel a közalkalmazotti jogviszony akkor szüntethető meg, ha a másik fél

  • a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet gyakorolni.

Végkielégítés

Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya felmentés, rendkívüli lemondás vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében szűnt meg.

Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére - az egészségügyi okot kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

Szabadság

A közalkalmazottat fizetési osztálytól függően 20 vagy 21 munkanap alapszabadság illeti meg, illetve részére a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár.

A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi 10 munkanap, a vezető megbízásút évi 5 munkanap pótszabadság illeti meg.

A nevelő, oktató munkát végző közalkalmazottakat, illetve a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetekben, bölcsődékben pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg.

Illetmény, jutalom

A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz előírt iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség stb. alapján fizetési osztályokba tagozódnak, a fizetési osztályok pedig fizetési fokozatokra tagozódnak. Az egyes fizetési osztályok 17 fizetési fokozatot tartalmaznak.

A fizetési fokozatot a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell megállapítani.

A közalkalmazott illetményén felül illetménypótlékra lehet jogosult (pl. vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék).

A 25, 30, illetve 40 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár: 25 év után 2 havi, 30 év után 3 havi, 40 év után 5 havi illetménynek megfelelő összeg.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.