drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

A cégmódosítás menete

Ha vállalkozásunk valamelyik adata módosul, akkor cégmódosítás keretén belül a változást be kell jelenteni a cégbíróság részére, hogy az új adat bekerüljön a cégjegyzékbe. Jelen cikkben összegyűjtöttem a változásbejegyzési eljárás főbb tudnivalóit és a cégek életében leggyakrabban előforduló változásokat.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 03. 23.

A cégmódosítás menete, költségei

A cég cégjegyzéket érintő adataiban történő változást változásbejegyzési eljárás (cégmódosítás) keretében be kell jelenteni az illetékes cégbíróságnak.

A változásbejegyzési eljárás elektronikus polgári nemperes eljárás, melyben a jogi képviselet kötelező. A változásbejegyzési kérelmet a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell nyújtani.

A létesítő okirat (társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat) módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát nem érinti.

A változásbejegyzési eljárás során 15.000,-Ft illetéket és 3.000,-Ft közzétételi költségtérítést kell fizetni.

Társasági szerződés módosítás

A társasági szerződés módosításáról a társaság legfőbb szerve (taggyűlés) legalább háromnegyedes szótöbbséggel dönt.

A társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság főtevékenységnek nem minősülő tevékenységi körének megváltoztatásáról a legfőbb szerv egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.

Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné.

Cégnév módosítása

A cégnévnek ugyanúgy meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, mint a cégalapításkor: tartalmaznia kell a választott cégforma megnevezését és legalább a vezérszót. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll és lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés vagy mozaik szó is. A cégnévben a vezérszón kívül csak magyar szavak szerepelhetnek.

A cégnévnek a Magyarország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell és nem kelthet olyan látszatot, ami megtévesztő. További információkat talál a cégnévre vonatkozó szabályokról itt: A cégalapítás menete

Tevékenységi kör változása

Csak a főtevékenység megváltoztatását kell bejelenteni a cégbíróság részére, míg az egyéb tevékenységi köröket a cég könyvelője jelenti be a NAV-hoz.

Székhelyváltozás

Nagyon fontos, hogy a székhely megjelölése naprakész és pontos legyen, továbbá, hogy a társaság a székhelyet jogszerűen használja, ugyanis, ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén nem elérhető, végső soron megszűntnek is nyilváníthatja azt.

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, őrzése stb. történik.

A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen van, mint a cég székhelye.

Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi vagy amelynek használatára a cég jogosult.

Vezető tisztségviselő változása

Ha a társaság ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági tagjának megbízatása lejárt és azt a tagok meg kívánják hosszabbítani vagy a társaság új ügyvezetőt választ, ezt a tényt a cégnyilvántartásban is fel kell tüntetni.

Üzletrész átruházása

Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult.

Ha a tag az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt személy az ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kívánt élni.

Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.

A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben jogi segítségre van szüksége cégmódosítással kapcsolatban, keressen elérhetőségeim valamelyikén!